Frakt 39 kr / Snabb leverans / Betala med Klarna

Natriumhydroxid, LUT | NaOH

  • 83 kr

Ren Natriumhydroxid som används för tillverkning av fasta tvålar. Koncentration > 99.9% Doseras med noggrannhet efter recept.


I lager.
Dela
Artikelnummer: 2258

❤️ Responsibly Sourced
🌱 Vegan & Cruelty Free

Ren Natriumhydroxid som används för tillverkning av fasta tvålar. Koncentration > 99.9%
Doseras med noggrannhet efter recept. Läs varningstexten noga och använd alltid med försiktighet!INCI: Sodium hydroxid (Koncentration > 99.9%)

Vikt: Välj mellan 700 g eller 350 g

Förpackning: Livsmedels- och kemikaliegodkänd plast
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Kan vara korrosivt för metaller.

Inandas inte damm eller dimma. Använd
skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/
ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.
Framkalla INTE kräkning. Skölj huden med vatten/
duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj
försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
eller läkare.

VID INANDNING: Frisk luft, värme och vila. Skölj
näsa och mun med vatten. Kontakta läkare om besvär
kvarstår. VID HUDKONTAKT: Använd nöddusch. Tag
omedelbart av alla kläder som förorenats. Tvätta
huden omsorgsfullt med tvål och vatten. Sök alltid
läkare. Tvätta kläderna innan de används igen. VID
HUDUTSLAG
rådgör med läkare. VID
ÖGONKONTAKT: Spola omedelbart med mjuk
tempererad vattenstråle eller ögonspolvätska minst
15 minuter. Ta ut ev kontaktlinser. Håll ögonlocken
brett isär under spolningen så att inget fastnar under
dem. Efter den initiala spolningen bör den skadade
transporteras till sjukhus eller läkare. VID
FÖRTÄRING:
Framkalla INTE kräkning. Skölj
munnen och drick ett par glas vatten eller mjölk. Ge
aldrig någonting genom munnen till en medvetslös
person. Kontakta läkare och/ eller transportera
omedelbart till sjukhus.